Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

002.jpg

Horní řada zleva: Nejez Václav, Chaloupka Jan, Straka František, Horňanský Alois, Hobl Jan
2. řada shora: Zemánek František ml., Králík Antonín, Chaloupka František, Stejskal Oldřich,  Zemánek František st., Kozelek Jan
3. řada shora: Hořejš Josef, Pavlíček Josef, Jedon Hynek, Nejez Jan, Baláč  Josef, Kočka František, Palatka Josef
Ležící: Chaloupka Antonín, Sláma Ftantišek

Stanovy 1921

První stanovy sboru
28.12.1921

 

 

 

 Zpráva o založení sboru                  Dobová zpráva o založení sboru
 

 

 

 

1959_steyer001.jpg        Fotostřípky z historie

 

 

Zalistujeme v zažloutlých stranách pečlivě vedených záznamů o vzniku a činnosti hasičů v naší obci.

Podnět k utvoření hasičského sboru vyšel na schůzi obecního zastupitelstva, která se konala 28.srpna 1921. Kromě jiného byla projednána problematika požárních hlídek. Starosta obce p. Alois Horňanský svolal na 11. října 1921 valnou hromadu, kde vyzval občany ke členství ve Sboru dobrovolných hasičů. Tehdy se přihlásilo 33 členů činných a 7. listopadu 1921. Valná hromada členů sboru byla svolána na 26. prosince 1921, kde byli zvoleni první funkcionáři hasičského sboru Železné.

Již 3 dny po svém založení tj. 26. prosince 1921 zasahoval sbor u svého prvního požáru. Hasil oheň u náčelníka sboru bratra Horňanského.

Jak to při založení jakéhokoliv spolku bývá, začíná se téměř bez ničeho. Sbor nebyl výjimka. Neměl finance, výzbroj, výstroj a zbrojnici. Jak se ale dozvídáme ze správy II. Valné hromady, která se konala 21.1.1923, měl již sbor na ,,knížce“ u záložny v Tišnově 4.564,52 Kč a v pokladně hotovost 118,10 Kč. Tyto finance získal ze zábav, plesu, hodů a 2. divadelních představení.

Na této schůzi bylo nabádáno náčelnictvo sboru, aby bylo započato s výcvikem členů. Dále padl návrh na vybírání místa pro stavbu Hasičského skladiště. Místo bylo vybráno pod Obecním domem. Náčelník p. Horňanský souhlasí s tím, aby zeď jeho zahrady byla zároveň zdí skladiště. Sbor tedy podává žádost na Obecní zastupitelstvo ohledně stavby a jejího financování. Žádost byla projednána v Obec. zastupitelstvu dne 4.2.1923 a kladně vyřízena. Obec na své náklady postavila hasičskou Zbrojnici, jejíž stavba stála 11.000 Kč. Slavnostní předání klíče od nové hasičky se uskutečnilo 15.7.1923, tedy za 5 měsíců od schválení stavby Obec. zastupitelstvem. Na slavnosti, které se zúčastnili župní funkcionáři, župní starosta br. Oharek a župní náčelník br. Zenotti. Klíč předal sboru zástupce starosty p. Jos. Králík. Téhož roku bylo zakoupeno prvních 10 pracovních obleků od firmy Strážnický Tišnov za 850 Kč. Dále byl pořízen cvičební řád, hodnostní pásky na rukáv a trubka pro trubače sboru. Bylo sjednáno pojištění členů sboru u Svazu všeobecné podporovací pokladny.

Dozvídáme se také, že členský příspěvek činil 1 Kč. Byli vyloučení i první členové pro neplnění povinností.

Ze zápisů z roku 1924 se dozvídáme, že probíhala školení a cvičení družstva, zatím bez výzbroje. Byl schválen a doveden prodej jeviště do Malhostovic za 2.200 Kč, s tím že jakmile to finance dovolí bude zakoupeno nové. Byl ustanoven zábavní kroužek, který měl za úkol starat se o kulturní a zábavní činnost, byly to hlavně divadla, zábavy a plesy. Započalo se vybavováním zbrojnice, byly zakoupeny 3 lavice, stůl a lampa. Zakoupení výzbroje se odkládá a přednost dostává šetření na koupi stroje. Téhož roku starosta br. Antl propůjčuje místo v Horce na úpravu výletiště.

Ze zprávy k roku 1925 vyčteme, že pokračovala cvičení a školení družstva. Výcvik členů se konal i jako pochodové cvičení. V tomto roce se konal župní sjezd na Lomnici a sjezd v Brně, kterých se zúčastnili i zástupci sboru.

Píše se rok 1926 a tlak činovníků župy na hasičský sbor Železné ohledně zakoupení stříkačky sílí. Proto byla dne 5.července 1926 svolána členská schůze. Dostavil se i župní náčelník a informoval členy ohledně koupi stroje. Jelikož sbor nevlastní dostatek financí, bylo navrženo zakoupit stříkačku společně s obcí. Již 11. července 1926 o tomto problému jedná Obecní zastupitelstvo a schvaluje toto řešení. Sbor dá 15.000 Kč a bude zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka, hadice a nejnutnější výzbroj. Scházející obnos doplatí obec a sbor dle svých možností bude tento dluh splácet. Po předložení nabídek a ceníků několika firem, je rozhodnuto pro firmu R.A.Smékal na Hané u Prostějova. Nákupem byli pověřeni, za obec starosta p. Antl a Nejez Fr. (č.p.3), ze sboru Nejez Jan (č.p. 4) a Baláč Jos.  Jmenovaní spolu s župním náčelníkem br. Špačkem z Drásova odjeli do továrny firmy. Stříkačka byla vybrána a na místě vyzkoušena. Spolu se 100  m hadic a výzbrojí dle smlouvy byla cena 26.600 Kčs. Záruka na tento stroj byla 6 roků. Sbor tedy obci dluží 11.600 Kč.

Na 5. září 1926 připadlo slavnostní přijetí a odzkoušení nové stříkačky. Této slavnosti se zúčastnili župní i okrskoví činovníci a zástupci firmy R.A.Smékal. Dále tu byly sbory z Tišnova, Heroltic, Drásova, Lomničky a Unína. Po projevech a zkoušce stroje se všichni odebrali na výletiště za zábavou. Za účelem zdokonalení práce se stříkačkou se sbor aktivně účastní několika cvičení v Tišnově. Pravou zkouškou je však 8. prosinec 1926, hoří Papírna v Předklášteří, sbor se podílí na likvidaci ohně.

Valná hromada hodnotící rok 1926 se poprvé konala ve vlastní místnosti v Hasičské zbrojnici. Na této valné hromadě padl návrh na vybudování pomníku padlým ve Světové válce.Oslovena byla firma Foit, Doupí u Telče. Firma zaslala návrh pomníku společně s cenou. Pomník je zhotoven z Mrákotínské žuly a váží 32q. Byl dovezen 24.června 1927 a ihned postaven. Slavnostní odhalení provedl starosta obce p. Ladislav Antl téhož dne. Na úhradě se podíleli: rodiny padlých vojínů 3.840,- Kčs, výtěžek sbírky občanů 524,- Kč, hasičský sbor přispěl částkou 2.576,70 Kčs.

Sbor se aktivně podílí na zahájení krajanského sjezdu v Tišnově a se stříkačkou na hasičském sjezdu tamtéž. 15.května 1927 v 6.30 hod župní náčelník nechává vytroubit poplach. Během 7 minut jsou členové se stříkačkou připraveni k zásahu. Tento nácvik se mužstvu hodí při hašení stohu slámy v Horce 11.9.1927. Dále je rozšiřována výzbroj sboru. Je zakoupen naviják s 200 m hadic a je postaven sušák na hadice.

I v tomto roce jsou pořádány Výlet, Hody, Ples a divadelní představení, ze kterých je výtěžek 3.367 Kčs. A je zakoupeno nové jeviště.

První krůčky hasičského sboru jsme záměrně popsali trochu podrobněji, abychom vás nechali sát atmosféru a činorodost, která vládla při založení. Nyní se budeme věnovat působení hasičského sboru ve větších celcích a budeme se vám snažit popisovat jen ty nejzajímavější momenty z celé historie i současnosti.

Jak již bylo předesláno, sbor byl založen v roce 1921. Okamžitě od svého založení se hasičský sbor stává nejaktivnějším  sdružením v Železném. Během prvních deseti let svého působení zasahoval sbor u 2 místních požárů a u 4 požárů v blízkém okolí obce, pořádal 17 divadelních představení, 7 přednášek, 6 plesů, 5 výletů a 11 jiných zábavních akcí. V roce 1923 bylo obcí postaveno a předáno sboru do užívání první hasičské skladiště. Byla zakoupena stříkačka spolu s hadicemi. Sbor se ustálil a jeho činnost byla v letech 1925-1935 dobře zařízena a všichni se svoje povinnosti plnili, jek nejlépe mohli. V roce 1935 pořádal sbor oslavu na počest 85-tých narozenin Tomáše G. Masaryka. Oslavy se konaly po celém území republiky. 7. prosince 1935 vydala zemská správa politická  nové stanovy do nichž byla zařazena předvojenská výchova a byl kladen důraz na větší vycvičenost sboru. Příspěvky byly zvednuty na 10 Kčs.

V roce 1936 oznamuje starosta na výborové schůzi, že je sbor povinen aktivně se podílet na nácviku a provádění civilní protiletecké obrany. Toto bylo projednáno a schváleno na obecním zastupitelstvu. Proto byly veškeré vydávané předpisy předávány sboru. Ze zápisu z valné hromady v roce 1937 se dozvídáme, že bylo schváleno přijetí žen samaritánek za právoplatné členy sboru. Na počátku byly pouze dvě a to sestry Kočková a sestra Katolická s tím, že podle okolností se tento počet může zvýšit. Po dobu trvání druhé světové války byla činnost sboru omezena a jak se lze dočíst ze zápisů, byly vyvíjeny pouze nejnutnější věci k udržení sboru. V roce 1942 daroval sbor obci 5000,- Kčs na vybudování nové cesty. Každoročně pořádal výroční schůze a valné hromady. Sbor se snažil udržet fungování divadelního kroužku, který  i přes snahu krátce přerušil svoji činnost.

Po osvobození naší republiky v roce 1945 se na výroční schůzi sbor dohodl na opětovném plném fungování, škody na výstroji a výzbroji byly minimální. V roce 1946 se členové sboru zúčastnili položení základního kamene k památníku ,, Národního odboje“ ve Skaličce. Znovu začal vyvíjet aktivitu divadelní kroužek, v roce 1947 sehrál 2 divadelní představení. V témže roce byl v naší obci vybudován místní rozhlas.

V roce 1948 si divadelní kroužek vybudoval přírodní jeviště v lokalitě ,, Ve skaly“. Poprvé po válce se v tomto roce konaly ,,Václavské hody“. Sbor se velkou měrou podílel na vybudování vodovodu v obci, vystoupili do něj noví členové a to hned 12. V roce 1949 začal spor mezi sborem, MNV a Tišnovskou župou. Tento spor se přenesl mezi členy a to mělo za následek vystoupení některých starších členů ze sboru. V tomto roce bylo v Železném založeno první JZD na okrese Tišnov. Spor trval i na začátku 60 let, kdy župa nebrala sbor na zřetel. Byla potřeba opravit hasičské zbrojnice, chybí motorová stříkačka a vyhovující výzbroj a výstroj. Spor mezi staršími a mladšími členy se prohlubuje a v roce 1952 vrcholí odstupem celkem 13 starších z řad dobrovolných hasičů. Jejich funkce přebírají mladí členové z řad ČSM. Jelikož ještě nebyla zakoupena přenosná motorová stříkačka,nezúčastňuje se sbor ani okrskových ani župních cvičení. 17.1.1953 se sbor zavázal vycvičení 1. soutěžního družstva a každého čtvrt roku seznamovat občany s problematikou požární ochrany. K tomu mohl využívat obecní rozhlas a pouštět instruktážní filmy. Rok 1953 byl také rokem, kdy sbor pod patronátem JZD utvořil žňové hlídky. Jejich úkolem bylo hlídkovat u stohů, žňové techniky a také stříkačky PS18. Strojníkem u sboru byl ustanoven Svoboda Otakar. S tím souviselo vybudování PHM. Na počátku roku 1954 přistoupily do sboru další ženy a to hned 5. V roce 1951 se sbor zúčastnil první soutěže, umístění na čtvrtém místě bylo bráno za úspěch. V druhé polovině 50 let činnost stagnovala a sbor vyvíjel pouze kulturní činnost, vlastnil promítací přístroj a v sále u Trtílků promítal filmy. V roce 1958 byl zakoupen první televizor v obci, byl umístěn ve zbrojnici. O televizní vysílání byl mezi občany velký zájem. Ve stejném roce se sbor také dočkal prvního automobilu značky ,,STEYER“. Soutěžní družstvo pokračovalo ve výcviku a zúčastňovalo se soutěží. Za zmínku stojí soutěž na Lomnici v roce 1959, kdy družstvo skončilo na 3. místě. V tomto roce se sbor podílel na likvidaci dvou požárů, také se snažil pracovat pro obec, vyčistil zanešenou kanalizaci, provedl kontrolu a znovu natření požárních hydrantů, sousední obci Lomničce pomohl při vyčištění požární nádrže. V listopadu roku 1961 začala generální oprava požární zbrojnice, která skončila 1962. Členové na ní strávili 1021 brigádnických hodin. Svým podílem se členové účastní na budování kanalizace kde odpracují 140 brigádnických hodin. V roce 1966 bylo utvořeno první družstvo žáků. V roce 1970 se v obci začala stavět nové prodejna. Členové odpracovali 300 brigádnických hodin. SDH bylo přiděleno nové vozidlo TATRA-805. V první polovině 70 let se členové sboru podílejí na velké přestavbě kulturního domu. Stavba byla dokončena v roce 1973. V roce 1980 se Železné stává integrovanou obcí  a stává se součástí Tišnova. V roce 1983 je okrsek rozpuštěn a jednotky SPO (sbor požární ochrany) řídí Měst. výbor SPO. V polovině 80. let se sbor podílí na stavbě hřiště v "Horce" a při úpravách chodníků v obci. Sbor také provádí sběr kovového odpadu, výtěžek potom používá na různou kulturní činnost. V roce 1985 postihly sousední obce Lomničku a Sečkovice ničivé povodně. Při likvidaci škod se aktivně zapojil i náš sbor.

V roce 1990 došlo k osamostatnění naší obce a nové obecní zastupitelstvo začalo sbor aktivně podporovat a pro jeho rozvoj uvolnilo do dnešních dnů nemalé finanční prostředky.

V roce 1994 sbor odstoupil od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a připojil se k nově vzniklé organizaci Moravské hasičské jednoty. Bylo zakoupeno z Předklášteří požární vozidlo Avia  A-30. Z důvodu malých rozměrů garáže bylo nutné ji prodloužit. Toto provedla firma Mertastav.

V průběhu let 1993-1997 proběhla ve sboru generační obměna, bylo přijato mnoho nových, mladých členů, kteří se aktivně zapojili do veškerého dění ve sboru.

28. dubna 1998 se zásahová jednotka podílí na likvidaci velkého lesního požáru na Stanoviskách a požáru na kopci Květnice v Tišnově.

V roce 1999 byla provedena oprava fasády zbrojnice a při tom byl objeven pod omítkou původní znak hasičského sboru.

Od roku 1997 začíná soutěžní družstvo mužů hasičského sboru dosahovat vynikajících výsledků, úspěšně se účastní mnoha soutěží v požárním sportu. V letech 1998-2000 se probojuje postupně až na Mistrovství ČR v požárním sportu.

V roce 2001 oslavil sbor 80. výročí od svého založení. Při této příležitosti byla na hřišti v Horce uspořádána výstava historické a současné požární techniky okolních sborů. Profesionální a dobrovolní hasiči předvedli mnoha návštěvníků ukázky likvidace požárů a hasebních technik při zásazích. Tato oslava se stala na několik let poslední akcí sboru. Činnost po smrti dlouholetého starosty Lubomíra Sodomky pomale upadá. Postupné oživení začíná od roku 2006. V tomto roce vystupuje Libor Mach s návrhem na založení družstva mladých hasičů. Od začátku naši mladí patří k nejlepším kolektivům na Brněnsku. Opakovaně se umísťují na předních příčkách v okresní lize mládeže v požárním sportu. V rámci Moravské hasičské jednoty se pravidelně probojují až na Mistrovství ČR, odkud vozí pódiová umístění. Od roku 2007 se začíná aktivně zapojovat i družstvo dospělých a požární sport navazuje na vynikající výsledky z přelomu tisíciletí.

Zájem o hasičský sport, který trvá do dnešních dnů, je v roce 2009 podpořen nákupem nové požární stříkačky PS18 za částku 83.000 Kč.

V roce 2011 proběhla na hřišti v Horce oslava 90 výročí založení sboru. Tato kulturně společenská událost byla završena předáním nového zásahového vozidla Ford Tranzit. Nový automobil byl pořízen za částku 850.000 Kč. Financován byl pomocí dotací – 450.000,-, veřejné sbírky – 116.000,-Kč a v neposlední řadě rozpočtem obce – 284.000,- Kč.

Tyto nemalé investice vrcholí v roce 2016, kdy je realizována I.etapa generální rekonstrukce hasičské zbrojnice v nákladu bezmála 950.000,- Kč. Opět je využito státních dotací – 500.000,-. Zbylou částku poskytl obecní rozpočet.

Z předchozích řádků je patrné, že sbor byl a je od svého založení až do dnešních dnů činným spolkem. Nejen, že si v rámci svých možností plní své prvotní poslání, pro které byl založen, ale v průběhu let byl více či méně nositelem kulturního dění a hybnou silou v rámci obecního rozvoje.

Za své 95. leté působení se sbor stal pevnou a neodmyslitelnou součástí obce Železné.